Sales conditions

1. Generalități

Clauzele prezentate au valoarea juridică a unui contract și au fost încheiate azi, ziua facturării, între S.C. ROMKUVERT IND S.R.L., denumită în continuare vânzător și societatea comercială sau persoana fizică cumpărătoare, înscrisă pe fata facturii – denumită în continuare cumpărător. Când între părți a fost încheiat un contract care conține clauze specifice, are prioritate acel contract. Semnătura de primire a facturii sau recepționarea mărfii în baza facturii ori semnarea dovezii de primire a facturii (mărfii) prezentată de curierul însărcinat cu aceasta, implică acceptarea și respectarea condițiilor înscrise în această convenție.

Părțile de mai sus, referitor la drepturile și obligațiile lor, au convenit următoarele:

2. Obiectul contractului și calitatea produselor

Prezenta convenție reprezintă voința părților regăsite în fiecare factură în parte și are ca obiect vânzarea, respectiv, cumpărarea produselor specificate în factură. Calitatea produselor este cea prevăzută în specificațiile tehnice despre care cumpărătorul se prezumă că a luat cunoștință înainte de primirea mărfii. Lipsa obiecțiunilor cumpărătorului cu privire la calitatea și cantitatea produselor exprimată în maxim 24 ore (în scris, pe fax sau telefonic) reprezintă acceptarea tacită a acestora, nemaiavând posibilitatea ulterioară de contestație.

3. Oferte și livrarea produselor

Ofertele sunt valabile doar la data emiterii acestora sau pe perioada înscrisă În ofertă. Modificarea condițiilor de livrare se consideră acceptată prin semnarea înscrisului care o cuprinde. Orice înțelegere adițională între părți trebuie consemnată în scris. Livrarea produselor se efectuează la termenele stabilite. Vânzătorul nu răspunde pentru nerespectarea termenelor de livrare în caz de forță majoră precum: închiderea drumurilor normale de transport, lipsa mărfii datorită neexpedierii ei către partenerii externi, etc. Când expedierea și transportul mărfii cad în sarcina vânzătorului, el are dreptul de a alege drumul și mijlocul de transport. Riscul pieirii fortuite a mărfii trece de la vânzător, de îndată ce marfa a fost predată unei case de expediții, unui cărăuș sau cumpărătorului. Vânzătorul nu răspunde în nici o formă de pagubele produse ulterior predării.

4. Recepția produselor

Recepția produselor se face în condițiile legii, în prezenta delegatului vânzătorului sau distribuitorului transportator, imediat ce acesta a intrat în depozitul cumpărătorului sau locul indicat în factură. În cazul în care se ridică marfa din depozitul vânzătorului, recepția se face În prezenta acestuia. Prin semnarea documentelor de primire a mărfii de către cumpărător, vânzătorul este eliberat de orice fel de răspundere, cu excepția drepturilor și obligațiilor care le incumbă ambelor părti prin încheierea prezentei convenții.

5. Prețuri și modalități de plată

Preturile produselor sunt cele indicate în facturi, sunt valabile pentru livrările care au fost convenite și doar dacă se preia întreaga cantitate comandată. Plata prețului se face la termenul prevăzut în factură. Prin primirea mărfii cumpărătorul și-a dat acordul fără obiecțiuni asupra cuantumului prețului și a condițiilor de plată. În cazul plătii facturilor prin CEC, trată, BO – se consideră achitate datoriile către vânzător abia după încasarea banilor și nu la data predării CEC-ului sau BO.

În cazul în care marfa este vândută mai departe, toate creanțele pe care cumpărătorul inițial le dobândește prin vânzarea mărfii vânzătorului se consideră cesionate vânzătorului până la plata tuturor facturilor.

6. Penalizări și daune interese

Pentru neplata prețului la termenul stabilit prin factură, cumpărătorul datorează penalități de 1% din valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere, fără a fi nevoie de punere în întârziere.

Cuantumul penalităților poate depăși valoarea mărfii înscrisă în factură. La acestea se pot adăuga, în condițiile legii, daune interese. Pentru sumele restante și penalitățile aferente se angajează răspunderea societății cumpărătoare. S.C. ROMKUVERT IND S.R.L. prin reprezentantul său, are dreptul de a urmări în justiție debitorul pentru întreaga sumă datorată. Debitorul răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asumate cu toate bunurile sale mobile și imobile, prezente și viitoare. În cazul în care cumpărătorul nu-și îndeplinește în mod corect obligațiile de plată, sau în cazul în care vânzătorul primește date care reduc credibilitatea cumpărătorului, din acel moment creanțele devin imediat scadente, iar vânzătorul este în drept să se retragă din toate contractele în derulare, fără a fi necesară preavizarea.

7. Rezilierea contractului

În cazul neachitării integrale la scadentă a obligațiilor de plată de către cumpărător, vânzătorul își menține dreptul de a rezilia prezentul contract de vânzare„cumpărare, cu daune interese.

8. Reclamații

Reclamațiile privind marfa trebuie aduse de îndată la cunoștință vânzătorului în scris, în termen de 10 zile de la livrarea mărfii.

Abaterile calitative considerate în mod obișnuit normale sunt acceptate. Viciile obiectului prezentului contract se acceptă doar dacă acestea nu puteau fi sesizate nici în cazul în care marfa a fost analizată cu cea mai mare atentie la livrarea acesteia.

Vânzătorul nu are nici o răspundere pentru cazul în care mărfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate de cumpărător. În cazul unor lipsuri materiale cumpărătorul poate cere compietarea mărfii, dar nu poate cere plata de daune. Returnarea mărfii nu poate fi efectuată decât cu acordul prealabil al vânzătorului. Marfa executată cu specificații speciale pentru cumpărător nu poate fi returnată sau refuzată de acesta. Vânzătorul are dreptul să verifice, analizeze și cerceteze marfa care face obiectul reclamației.

9. Litigii

În cazul oricăror neînțelegeri care se vor ivi în cursul execuției prezentului contract, se va încerca rezolvarea lor pe cale amiabilă.

În caz de litigiu, părțile vor accepta competența instanțelor judecătorești de la sediul vânzătorului.

10. Dispoziții finale

La baza relațiilor comerciale stau prevederile legale ale României. Dacă orice prevedere de mai sus este sau devine nulă, celelalte prevederi rămân valabile. Orice prevedere nulă va fi supusă substituirii cu o prevedere similară în sensul și scopul celor de mai sus.

Această convenție a fost încheiată și semnată în trei exemplare din care exemplarul întâi revine cumpărătorului, celelalte rămânând la vânzător.